„Liks tik tai, ką mes sukūrėme.“ Iškilmingas dr. Audriaus V. Plioplio archyvų perdavimas

pagal | 15 spalio, 2020

Š. m. lapkričio 22 d., sekmadienį, Bažnyčiai švenčiant Kristaus Karaliaus Iškilmę ir tą dieną užbaigiant liturginių metų ciklą, 2 val. p. m., po šv. Mišių, Čikagos lietuvių jaunimo centre vyko dr. Audriaus V. Plioplio archyvų atidarymas ir iškilmingas jų perdavimas Lituanistikos tyrimo centrui, kuriame nuo šiol bus saugoma žinomo menininko, neuromokslų tyrinėtojo, teisinio konsultanto, retų lietuviškų raštų kolekcininko, įskaitant ir didelį rinkinį originalios lietuvių judaikos, istorinė medžiaga. Lietuvių jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, kurioje šiuo metu eksponuojama dr. A. Plioplio meninė instaliacija „Kalbėtas Žodis“, savo eiles skaitė Aldona Petrus Česnulevičienė, Linas Umbrasas ir Sandra Avižienytė. Renginį organizavo dr. Audrius Plioplys, Lituanistikos tyrimo centras bei Čikagos lietuvių jaunimo centras.

Dr. A. Plioplys su poete S. Avižienyte šalia meninės instaliacijos „Kalbėtas Žodis“.
Nuotrauka iš S. Avižienytės asmeninio archyvo.

Oficialiajai renginio daliai prasidėjus Čiurlionio galerijoje susirinkusius svečius pasveikino Čikagos lietuvių jaunimo centro tarybos pirmininkas Antanas Rašymas ir pakvietė dr. Audrių Plioplį pristatyti puikiai įvertintą tarp pastaruoju metu Čikagos mieste ir jos apylinkėse eksponuojamų parodų meno instaliaciją „Kalbėtas Žodis“ – „Vieniems / Vien jiems“, kurios eksponatai – tarsi minties nuotrupos, asimiliavusios į suskilusius meninių darbų fragmentus, netikėtai gimusius iš smegenų skenavimo fotografijų ar elektroencefalograma registruotų smegenų bangų, autoriui patvirtinus: „…taip, tai tikrai mano proto fragmentai“. Padėkojęs visiems atvykusiesiems nepabūgus pandemijos dr. Audrius Plioplys šmaikštavo: „Sandra man paaiškino, kaip žinoti, ar renginys pavykęs. Viskas labai paprasta – jeigu klausytojų yra daugiau nei pranešėjų – pavyko!“

Dr. A. Plioplio, kaip savito braižo konceptualiojo meno kūrėjo, darbai atsispindi menininko, neurologo, mokslų daktaro, pastangas sujungti meną su neuromokslais bei menines paieškas, kuriose autorių domina viskas, kas susiję su mūsų smegenų veikla, mąstymo problematika, smegenų veikimo principais, padedančiais suvokti, kaip atskirų neuronų veikla perauga į tokius sudėtingus procesus, kaip sąvokos, mintys, mąstymas. Taip autoriui gimė siekis visa tai pavaizduoti drobėje, tam procesui perteikti pasitelkus elektroencefalogramų kreives, magnetinio rezonanso nuotraukas. Kaip teigia A. Plioplys, jo fotografijų archyve užfiksuotos jo paties mintys, prisiminimai. Menininko darbuose – fotografijų fragmentai sluoksniuojami su smegenų elektroencefalogramos kreivių ar magnetinio rezonanso nuotraukų vaizdais. Tai paties autoriaus smegenų struktūros (magnetinio rezonanso) ir smegenų elektrinio aktyvumo (elektroencefalogramos) kreivės. Taip, pasitelkus vizualinį meną, jo darbuose jautriai perteikiami mąstymo ir pažinimo procesai, kuomet,  pasak autoriaus, pirmiausia gimsta mintis, tik vėliau ieškoma spalvų, nuotrupų ar detalių minčiai ar sąvokai išsakyti – sluoksnis po sluoksnio kuriamas vaizdas – vizualinė metafora.

Renginio organizatoriai ir svečiai. Iš kairės į dešinę – Mindaugas Bielskus, Aldona Petrus Česnulevičienė, Antanas Rašymas, Sandra Avižienytė, LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, dr. Audrius V. Plioplys, Viktorija Černičenko, Kristina Lapienytė, dr. Robertas Vitas, Linas Umbrasas.

Susirinkusiuosius į renginį pasveikino Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Jis dėkojo dr. Audriui Pliopliui už kūrybinę energiją, meninę ir mokslinę veiklą, garsinančią Lietuvą pasaulyje, bei ilgametį darbą skatinant bendradarbiavimą tarp JAV ir Lietuvos mokslininkų. Konsulas pabrėžė, kad ypač didelį įspūdį jam paliko mokslų daktaro organizuoti renginiai, skirti archeologei,  antropologei bei archeomitologijos pradininkei prof. Marijai Gimbutienei atminti. Generalinis konsulas padėkojo Čikagos lietuvių jaunimo centrui, Lituanistikos tyrimo centrui bei renginyje dalyvavusiems meno kūrėjams už lietuviškos kultūros puoselėjimą išeivijoje.

Prieš renginį – dr. A. Plioplys ir LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.

Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas, pristatęs dr. Audrių V. Plioplį ir aptaręs jo veiklą, pabrėžė šių archyvų turinį ir jų svarbą. Jis akcentavo, jog dr. A. Plioplio archyvai apima jo veiklą ne tik lietuvių visuomenėje, bet ir pasaulinėje plotmėje, meninė kūryba neabejotinai praturtina ne tik lietuvių meno pasaulį, bet garsina Lietuvos vardą ir už mūsų visuomenės ribų. „Lituanistikos tyrimo centras saugo tai, ką lietuviai yra sukūrę ir tai, kas yra sukurta apie Lietuvą ir lietuvių tautą, – kalbėjo dr. Robertas Vitas, – dr. A. Plioplio archyvai – brangi mūsų rinkinių dalis ir jų perdavimas Lituanistikos tyrimo centrui rodo, jog mūsų archyvai yra gyvi – kaupiami ir nuolat pildomi. Praeitis nėra dingusi, šių archyvų medžiaga naudojasi studentai, žurnalistai, mokslininkai. Dabar minėti archyvai bus dalis Lituanistikos tyrimo centro ir turės savo atskirą kambarį“.

Renginio metu Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos pirmininkas dr. R. Vitas pakvietė dr. Audrių V. Plioplį pasirašyti sutartį, kuria minėti archyvai buvo iškilmingai perduoti Lituanistikos tyrimo centrui, nors, pasak tarybos pirmininko, jie tvarkomi ir veikia jau seniai.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos pirmininkas dr. R. Vitas ir dr. Audrius V. Plioplys pasirašė sutartį, kuria „Dr. Audriaus V. Plioplio“ archyvai buvo iškilmingai perduoti Lituanistikos tyrimo centrui.

Šiuose Lituanistikos tyrimo centrui perduotuose „Dr. Audriaus V. Plioplio“ archyvuose saugomi ne tik jo meninių pasiekimų dokumentai ir jų pavyzdžiai, bet ir visos jo neurologijos ir neuromokslinių tyrimų bylos bei dokumentai ir darbai, susiję su neurologija ir neuromokslais. Tai ir klinikinio, ir tiriamojo darbo su sergančiaisiais autizmu bylos, neuroimunologinių ir Alzheimerio ligos priežasčių tyrimų darbai bei teisinių konsultacijų bylos. Be dr. A. Plioplio dokumentų ir meno kūrinių pavyzdžių šiame archyve taip pat saugomas unikalus rinkinys, kurį sudaro per 40 originalių fotografijų iš Sibiro tremties vietų, kurias aštuntajame dešimtmetyje įamžino Juozas Kazlauskas. Šiame archyve taip pat yra unikali lietuviškos judaikos kolekcija ir didžiausia Šiaurės Amerikoje lietuviškos numizmatikos kolekcija.

Prasidėjus meninei renginio daliai trys žinomi Čikagos poetai Aldona Petrus Česnulevičienė, Linas Umbrasas ir Sandra Avižienytė skaitė savo eiles. Pristatydamas ne vieną savo eilėraščių knygą išleidusią Sandrą Avižienytę menininkas prisiminė: „Kuomet Sandra supažindino mane su savo eilėmis man atsivėrė naujas pasaulis – taip gimė meninė instaliacija „Kalbėtas Žodis“.

Aldona Petrus Česnulevičienė, be eilėraščių „Mūsų akys“, apie post-virtualaus žmogaus sielos gelmes – informacijos tikrą  šaltinį, ir „Kava su prieskoniais“, apie šiandienines Amerikos miestų aktualijas, savo „Esė su poezijos užuomina“ – „Švyturys, išplėštas iš tamsos, arba Mintys, apsilankius Audriaus Plioplio kūrybos labirintuose“, skaitė: „Tai mūsų gyvenimo laikinumas, trapumas ir amžinumas/ […] Tai šviesa, kurią mes siunčiame kitiems / Šviesa, kuri mums grįžta, kuri mums taip reikalinga / kada savo aštriais kampais mes kartais daužom vienas kitą“.

Linas Umbrasas haiku dygsniais, o vėliau ir šiuolaikinių aktualijų eilėmis nusitaikė į kiekvieną atėjusįjį –„CoviDas“, „drakono dantys“ – sapnas apie žmoną arba „kiek gyvenimo suėsta“, ir  užtvirtino skaitymus „jeigu būčiau poetu“ tikindamas, jog tikrai „žinočiau visų / šventųjų vardus / taip dėl viso / Pikto.“

Sandra Avižienytė skaitė keturis eilėraščius. Pirmą kartą garsiai – instaliacijai panaudotą eilėraštį „Vien(j)iems“ pabrėždama, jog „viskas tolsta, nyksta, blėsta“, „mūsų tikĖJIMO žvaigdždė“, parašytą mažiau nei prieš 10 dienų iki renginio, 2015-aisias parašytą bet visada aktualų – „apie draugystę ir kitus dalykus“ ir 2000-aisiais pasirodžiusį eilėraštį „Išgerk lig dugno meilę godžiai“ – apie negailestingą laiko tėkmę ir gebėjimą suvokti dabartinės akimirkos svarbą ir prasmę.

Meno instaliaciją „Kalbėtas Žodis“ – tarsi minties nuotrupos, asimiliavusios į suskilusius meninių darbų fragmentus.

Renginiui baigiantis Lietuvių jaunimo centro Čiurlionio galerijos direktorė Viktorija Černičenko poezijos skaitovams įteikė gėlių puokštes ir kalėdinių saldumynų, o dr. Audrius Plioplys retoriškai iškėlė klausimą kodėl atliekame šį kūrybinį darbą? „Todėl, kad ateis laikas, kai mūsų nebus, priminė medicinos mokslų daktaras, – liks tik tai, ką mes sukūrėme“.

Po iškilmių prie salėje stovėjusio fortepijono, ant kurio buvo išdėliotos Sandros Avižienytės poezijos knygos, tarp kurių – ir naujai išleista „psichopatija“, iliustruota A. Plioplio darbų fragmentais, nusidriekė eilė norinčiųjų su autorės autografu įsigyti dovanojamų leidinių, vėliau renginio svečiai rinkosi dr. A. Plioplio meno studijoje ir buvo pakviesti apsilankyti atskirame jo archyvų kambaryje, kur buvo aptarti planuojami meno projektai.   

575 komentarai

 1. gate io

  Your article helped me a lot, thanks for the information. I also like your blog theme, can you tell me how you did it?

  Atsakyti
 2. gate.io

  I am in fact delighted to glance at this weblog postswhich includes plenty of useful information, thanksfor providing these kinds of information.Here is my blog stromectol pills

  Atsakyti
 3. praattafel.be

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never discovered anyattention-grabbing article like yours. It is beautiful value enough for me.Personally, if all website owners and bloggersmade excellent content material as you probably did, the web willprobably be much more useful than ever before.

  Atsakyti
 4. gate io owner

  I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

  Atsakyti
 5. gate io

  I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

  Atsakyti
 6. casino online

  Your writing is perfect and complete. casino online However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

  Atsakyti
 7. valor da moeda ghc

  Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

  Atsakyti
 8. gate io nedir

  After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  Atsakyti
 9. Kayıt Ol

  Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  Atsakyti
 10. gate io nedir

  At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  Atsakyti
 11. gate io

  I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

  Atsakyti
 12. gate.io

  I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  Atsakyti
 13. deso 20

  Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

  Atsakyti
 14. Mua coin gate.io

  Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

  Atsakyti
 15. Michaelvable

  To understand true to life scoop, adhere to these tips:

  Look representing credible sources: https://ceramicinspirations.co.uk/articles/what-happened-to-scott-on-fox-59-news.html. It’s important to secure that the newscast outset you are reading is reputable and unbiased. Some examples of reliable sources categorize BBC, Reuters, and The Modish York Times. Read multiple sources to get back at a well-rounded view of a discriminating news event. This can better you get a more complete display and dodge bias. Be in the know of the viewpoint the article is coming from, as set reputable report sources can be dressed bias. Fact-check the information with another source if a news article seems too sensational or unbelievable. Till the end of time pass inevitable you are reading a known article, as tidings can substitute quickly.

  By following these tips, you can befit a more informed rumour reader and more wisely understand the everybody everywhere you.

  Atsakyti
 16. Michaelvable

  To understand actual news, dog these tips:

  Look fitted credible sources: https://operonbiotech.com/news/where-is-rob-nelson-from-world-news-now.html. It’s high-ranking to ensure that the newscast roots you are reading is reputable and unbiased. Some examples of virtuous sources tabulate BBC, Reuters, and The New York Times. Announce multiple sources to get back at a well-rounded aspect of a particular low-down event. This can support you get a more ended picture and dodge bias. Be aware of the angle the article is coming from, as flush with good hearsay sources can be dressed bias. Fact-check the dirt with another fountain-head if a scandal article seems too sensational or unbelievable. Many times make sure you are reading a advised article, as news can change-over quickly.

  Nearby following these tips, you can fit a more informed rumour reader and best be aware the everybody around you.

  Atsakyti
 17. Davidtef

  Totally! Find expos‚ portals in the UK can be unendurable, but there are scads resources available to help you espy the perfect identical as you. As I mentioned already, conducting an online search an eye to https://projectev.co.uk/wp-content/pages/index.php?how-much-does-rachel-campos-duffy-make-on-fox-news.html „UK newsflash websites“ or „British news portals“ is a pronounced starting point. Not one will this give you a encyclopaedic shopping list of news websites, but it choice also provide you with a punter understanding of the coeval communication landscape in the UK.
  On one occasion you secure a list of imminent story portals, it’s important to value each anyone to choose which richest suits your preferences. As an exempli gratia, BBC Dispatch is known quest of its intention reporting of intelligence stories, while The Guardian is known representing its in-depth criticism of political and group issues. The Unconnected is known championing its investigative journalism, while The Times is known in search its work and investment capital coverage. During entente these differences, you can select the news portal that caters to your interests and provides you with the hearsay you have a yen for to read.
  Additionally, it’s worth all in all local scuttlebutt portals representing specific regions within the UK. These portals produce coverage of events and dirt stories that are akin to the область, which can be specially accommodating if you’re looking to keep up with events in your town community. For exemplar, municipal good copy portals in London classify the Evening Standard and the Londonist, while Manchester Evening Scuttlebutt and Liverpool Reproduction are hot in the North West.
  Overall, there are many tidings portals accessible in the UK, and it’s important to do your digging to unearth the united that suits your needs. At near evaluating the unconventional news programme portals based on their coverage, luxury, and editorial standpoint, you can judge the individual that provides you with the most fitting and captivating despatch stories. Esteemed luck with your search, and I anticipation this information helps you reveal the perfect news portal for you!

  Atsakyti
 18. Davidtef

  Absolutely! Declaration news portals in the UK can be overwhelming, but there are tons resources available to cure you mark the best one for the sake of you. As I mentioned formerly, conducting an online search with a view http://capturephotographyschools.co.uk/pag/how-tall-is-kennedy-on-fox-news.html „UK scuttlebutt websites“ or „British news portals“ is a great starting point. Not only will this chuck b surrender you a thorough tip of report websites, but it will also afford you with a improved brainpower of the coeval hearsay prospect in the UK.
  Once you secure a file of future account portals, it’s important to evaluate each one to influence which richest suits your preferences. As an example, BBC Dispatch is known benefit of its objective reporting of intelligence stories, while The Custodian is known pro its in-depth opinion of political and social issues. The Independent is known pro its investigative journalism, while The Times is known for its affair and wealth coverage. By concession these differences, you can select the talk portal that caters to your interests and provides you with the rumour you have a yen for to read.
  Additionally, it’s worth looking at neighbourhood pub expos‚ portals because explicit regions within the UK. These portals yield coverage of events and good copy stories that are relevant to the область, which can be exceptionally utilitarian if you’re looking to charge of up with events in your close by community. In place of occurrence, shire dope portals in London classify the Evening Standard and the Londonist, while Manchester Evening Talk and Liverpool Echo are hot in the North West.
  Blanket, there are many tidings portals accessible in the UK, and it’s high-ranking to do your inspection to find the everybody that suits your needs. By means of evaluating the contrasting news programme portals based on their coverage, variety, and essay perspective, you can judge the one that provides you with the most relevant and captivating news stories. Meet luck with your search, and I anticipation this information helps you find the perfect expos‚ portal inasmuch as you!

  Atsakyti
 19. 20bet

  Apoiar ferramentas de apostas e estar equipado com uma plataforma diversificada de transações financeiras, a 20Bet oferece suporte tangível aos jogadores. Este é um lugar onde eles podem apostar com dinheiro real, respaldados por concorrentes de diversas disciplinas esportivas. 20bet

  Atsakyti
 20. Rodneydut

  скачать казино brillx
  brillx casino
  Так что не упустите свой шанс вступить в мир Brillx Казино! Играйте онлайн бесплатно и на деньги в 2023 году, окунувшись в море невероятных эмоций и неожиданных поворотов. Brillx – это не просто игровые аппараты, это источник вдохновения и увлечения. Поднимите ставки и дайте себе шанс на большую победу вместе с нами!Брилкс Казино – это небывалая возможность погрузиться в атмосферу роскоши и азарта. Каждая деталь сайта продумана до мельчайших нюансов, чтобы обеспечить вам комфортное и захватывающее игровое пространство. На страницах Brillx Казино вы найдете множество увлекательных игровых аппаратов, которые подарят вам эмоции, сравнимые только с реальной азартной столицей.

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *